Om Lexius

Virksomheden ønsker at bringe klienten et realistisk overblik over den for klienten bestående udfordring på en kompetent og serviceorienteret måde.

Det er en værdi for os som virksomhed, at rådgivningen i alle dens facetter kendetegnes ved kvalitet, realisme og slagkraft.

Vi ønsker at være uformelle og møde vores klienter, der hvor de er.

Virksomheden er grundlagt af advokat Martin Gräs Lind, efter at han opnåede en juridisk doktorgrad/ph.d. grad i 2005. Martin Gräs Lind har fungeret som universtitetsunderviser inden for bl.a. aftale, købe- og erstatningsret, obligationsret, samt ansættelsesret- og kollektiv arbejdsret. I 2007 opnåedes møderet for Højesteret. Den brede erfaring fra forskellige retsområder gør virksomheden konkurrencedygtig på flere forskellige specialområder.

Virksomheden har domicil på en gård i Solbjerg ca. 14 km syd for Århus. Det hører med til virksomhedens uformelle tilgang til klienterne, at virksomheden råder over et lille 1-motors privatfly, affødt af Martin Gräs Linds store interesse for flyvning siden det første certifikat blev opnået som bare 18-årig. Møder med klienterne kan derfor efter nærmere aftale holdes andre steder i landet.

martin_fly

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver sag som Advokatfirmaet Lexius påtager sig fra klienten, med mindre at andet aftales skriftligt. Eksemplar af disse retningslinjer kan gennemgås ved sagens opstart og er tilgængelig på kontoret.

Om advokatfirmaet
Advokat Martin Gräs Lind er ejer af Advokatfirmaet Lexius, som drives under cvr. nr. 28535228, som enkeltmandsvirksomhed. Advokat Martin Gräs Lind er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet, og herved underlagt de til enhver tid gældende regler herfor, herunder etiske regler, samt retsplejelovens regler. Oplysninger om Advokatsamfundet kan findes på www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokaters adfærd eller salær foretages til Advokatnævnet. Nærmere oplysninger findes på www.advokatnaevnet.dk.

Fortrolighed
Advokatfirmaet har høj grad af integritet og fortrolighed over for vores klienter og behandler alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og i overensstemmelse med reglerne for god advokatskik.

Salær
Salæret fastsættes individuelt fra sag til sag og klient til klient med udgangspunkt i arbejdets omfang og det hermed forbundne ansvar. Der tages også hensyn til vigtigheden af sagen for klienten, sagens sværhedsgrad og det opnåede resultat.

Der kan indgås en særskilt porteføljeaftale, hvorefter større virksomheder som løbende har behov for juridisk assistance, kan opnå deraf følgende fordele.

Alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger betales særskilt, f.eks. retsafgifter, tinglysningsafgifter, rejse- og opholdsudgifter, større kopialia mv.

Alle klienter modtager efter anmodning oplysninger om de vigtigste elementer i den juridiske bistand, og størrelsen af det skønnede honorar, idet alle sådanne prisoplysninger betragtes som overordnede overslag og retningspile for honoraret. Det vil ofte være muligt at indgå en fast prisaftale, hvis arbejdets omfang kan afgrænses. Det vil dog ikke altid være muligt at oplyse størrelsen på det forventede honorar. I sådanne tilfælde vil der blive givet et begrundet overslag, eller også vil den måde, hvorpå honoraret beregnes blive beskrevet. Efter anmodning kan til enhver tid gives oplysning om, hvilke udlæg der kan forventes afholdt i forbindelse med sagen.

Klienter som ikke er erhvervsdrivende (forbrugere) vil i forbindelse med sagens opstart under alle omstændigheder modtage de ovennævnte oplysninger.

I alle større sager kan foretages a conto-afregning hver tredje måned.

Betalingsbetingelserne er netto 5 dage. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Nye klienter afkræves et passende depositum, afhængigt af det forventede omfang af sagen.

Ansvar og klientidentifikation
Advokatfirmaet Lexius er undergivet ansvarsforsikring gennem CNA-forsikring, Hammersgade 6, 1267 KBH K, policenr. DKFL016265 for den advokatvirksomhed som udøves, og der er herunder stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Alle klientmidler behandles som tilsvar i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og klientkontovedtægternes nærmere regler. Advokatvirksomheden kontrollerer hver gang en sag oprettes, at der ikke foreligger habilitetskonflikter. Advokatfirmaet Lexius er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Ifølge lovens § 1, stk. 1. nr. 13 og 14, er Advokater omfattet af loven, når de deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, eller oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, samt når Advokater på deres klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom. Reglerne medfører, at der ved sagens oprettelse skal ske verifikation af identiteten på klienten, dvs. cpr. nr., navn, adresse, samt cvr. nr. m.v. Identitetsoplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

Offentlig eller forsikringsdækket retshjælp
Hvis rådgivningens karakter muliggør anvendelse af offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, vil klienten blive oplyst herom. Advokatfirmaet er tilsluttet ordningen som muliggør anvendelse af offentlig retshjælp trin 2-3. Se nærmere om retshjælp, fri proces m.v. på domstol.dk eller Advokatsamfundet.dk.

Lovvalg og Værneting
Dansk rets almindelige regler finder anvendelse. Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg eller værneting vedrørende advokatfirmaets klientrelationer.