Arbejdsområder

Persondata

Et af de områder, som optager store og mellemstore virksomheder mest i disse år, er håndteringen af persondata og privacy i virksomhedernes IT-systemer. Dette gælder både over for kunder, leverandører, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere i ind- og udland.

Advokatfirmaet Lexius rådgiver på specialistniveau inden for alle områder af persondatahåndtering, lige fra spørgsmålet om lovlig behandling og opbevaring til IT-sikkerhed. Virksomheden rådgiver både virksomheder og private og har erfaring i klagesager ved Datatilsynet, anmeldelser og håndteringen af komplicerede databeskyttelsesretlige problemstillinger.

Eksempler på erfaringsfelter:
- Forbud mod hjemmesider med persondata om andre
- Indgåelse af databehandleraftaler
- Klage, ansøgnings- og anmeldelsessager ved Datatilsynet
- Oprettelse af registre og erhvervsdatabaser
- Videregivelse af persondata
- Oplysningsforpligtelser og indsigtsrettigheder
- Kreditoplysninger

Kontakt: Advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind

Arbejdsret

Arbejdsretten indeholder i dag hundredvis af komplicerede lovregler, og håndteringen heraf fra arbejdsgiveres, medarbejderes side kræver nøje omtanke i alle facetter af ansættelsesforholdet, lige fra etableringen til efter afslutningen.

Advokatvirksomheden Lexius rådgiver på specialistniveau både i den individuelle arbejdsret og i den kollektive arbejdsrets mange komplicerede facetter. Rådgivningen kan finde sted både i forhold til virksomheden, de kollektive foreninger, og de enkelte ansatte, herunder direktører.

Eksempler på erfaringsfelter:
- Etablering af ansættelsesforhold og udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter, samt forhandlinger i forbindelse hermed
- Indgåelse og ophør af ovenskomst
- Håndtering af medarbejderes rettigheder og pligter ved virksomhedsoverdragelse og konkurs
- Opsigelses- og bortvisningssager, herunder suspension og fritstilling
- Konkurrence- og kundeklausuler samt jobklausuler
- Arbejdsmiljø og ferierettigheder

Kontakt: Advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind

Fast ejendom

Indgåelse af bolighandler vedrørende erhvervsejendomme og private boliger forudsætter grundig rådgivning, ligesom nybyggeri, entrepriseret m.v. foretages mest betryggende når de juridiske forhold er gennemgået og fundet i orden. En garanti kan ofte løse mange problemer både for bygherren og entreprenøren. Advokatfirmaet Lexius rådgiver inden for alle dele af området fast ejendom.

Eksempler på erfaringsfelter:
- Indgåelse af købsaftaler om fast ejendom, herunder private boliger, fritidshuse, erhvervsejendomme, landbrugsejendomme, byggeparceller, arealoverførsel m.v.
- Udarbejdelse af digitalt skøde, relaksationer, servitutter m.v.
- Indgåelse af entrepriseaftaler ved opførelse af nyhuse
- Mangler ved byggeri og afholdelse af syn- og skøn
- Lejeaftaler og forkøbsrettighedsaftaler

Kontakt: Advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind

Kontraktrådgivning

En gennemarbejdet kontrakt kan inden for de fleste erhvervsområder være et afgørende styringsredskab for opnåelse af aftaleparternes mål. Mange bekymringer og tvister og økonomiske ressourcer kan spares ved at sikre, at kontrakten indeholder stillingtagen til en række felter som aftaleparterne risikerer uenighed om senere i aftaleforløbet.

Advokatfirmaet Lexius bistår med udarbejdelse af aftaler og rådgivning om aftalers indgåelse og ophør.

Eksempler på erfaringsfelter:
- Udarbejdelse af standardvilkår/aftaler
- Udarbejdelse af købsaftaler vedrørende formueaktiver
- Udarbejdelse af entrepriseaftaler
- Udarbejdelse af it-aftaler
- Udarbejdelse af hemmeligholdelsesaftaler
- Udarbejdelse af virksomhedsoverdragelsesaftaler
- Udarbejdelse af akkorderingsaftaler
- Udarbejdelse af franchiseaftaler
- Udarbejdelse af agentaftaler
- Udarbejdelse af aktie- og anpartshaveroverenskomster
- Udarbejdelse af direktørkontrakter
- Udarbejdelse af overenskomster

Kontakt: Advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind

Retssagsførelse

Det er, når en tvist ikke kan løses ved forhandling direkte mellem parterne og deres advokater, i visse tilfælde nødvendigt at lade domstolene afgøre spørgsmålet ved en retssag.

Både som sagsøger og sagsøgt er det vigtigt med grundig rådgivning i forbindelse med retssagens opstart og gennemførelse, således at sager, som ikke er egnet til retssagsbehandling undgås.

Derudover er procedure en vigtig disciplin, som forudsætter stor erfaring.

Advokatfirmaet Lexius repræsenterer stor erfaring i procedure. Advokat Martin Gräs Lind har møderet for Højesteret.

Eksempler på erfaringsfelter:
- Civile sager ved de almindelige domstole (Byretterne, Landsretterne og Højesteret)
- Fogedsager, herunder fogedforbudssager
- Voldgiftssager
- Sager ved Arbejdsretten
- Faglige Voldgiftssager
- Sager ved div. nævn, herunder ankenævnet for forsikring, huslejenævn m.v.

Kontakt: Advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind

Almindelig erhvervsret

I forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed helt fra virksomhedens opståen til dens ophør har virksomhedens ejerskab og ledelse løbende behov for juridisk assistance. Det gælder både i forbindelse med oprettelse af nye aktiviteter, indgåelse af samarbejdsaftaler, inddrivelse af fordringer, oprettelse af datterselskaber og udarbejdelse af erklæringer til revisorer m.v. Det kan være hensigtsmæssigt med en fast juridisk samarbejdspartner som løbende kan servicere virksomheden med juridisk og i visse situationer også med forretningsmæssig sparring.

Kontakt: Advokat (H), ph.d. Martin Gräs Lind